ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การจัดการความรู้

(Knowledge Management-KM)

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ของบุคลากร มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ และสร้างเครื่องมือเพื่อเป็นช่องทางในการแบ่งปันและเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากบุคลากรเอง และความรู้จากแหล่งอื่นๆ มีการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมตามปีการศึกษา ดังนี้

1,215 total views, 3 views today

Scroll to Top