ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การจัดการความรู้

(Knowledge Management-KM)

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เห็นความสำคัญของการจัดการความรู้ของบุคลากร มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันความรู้ และสร้างเครื่องมือเพื่อเป็นช่องทางในการแบ่งปันและเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ ทั้งจากบุคลากรเอง และความรู้จากแหล่งอื่นๆ มีการเข้าร่วมกิจกรรมการจัดความรู้ของมหาวิทยาลัย โดยมีกิจกรรมตามปีการศึกษา ดังนี้

  •    ปีการศึกษา 2565    
  •    ปีการศึกษา 2564    
  •    ปีการศึกษา 2563   
   ปีการศึกษา 2565    

การจัดการความรู้ ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ปีการศึกษา 2565
รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565


สรุปองค์ความรู้จากกิจกรรมการจัดการความรู้

ในปีการศึกษา 2565 ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้ดำเนินการจัดการความรู้ 2 โครงการ ได้แก่

  1. เรื่อง การใช้ Virtual Reality (VR) และการติดตั้ง application
  2. เรื่อง บริหารจัดการพื้นที่เว็บไซต์

1. เรื่อง การใช้ Virtual Reality (VR)

และการติดตั้ง application

จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

อาคารอำนวยการ ชั้น 2 เวลา 10.00 น.-12.00 น.


2. เรื่อง การกำหนด CONFIG WEB

จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา โดยนายวันชัย ปฐมวรชัย

อาคารอำนวยการ ชั้น 2 เวลา 13.30 น.-15.30 น.

   ปีการศึกษา 2564    

การจัดการความรู้

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ปีการศึกษา 2564

เรื่อง การบริหารจัดการระบบ Zoom Meeting

   ปีการศึกษา 2563   

การจัดการความรู้

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ปีการศึกษา 2563

กิจกรรมการดำเนินงานการจัดการความรู้

ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เรื่อง การสร้าง User Email @hcu.ac.th ในระบบเน็ตเวิร์ค

6,734 total views, 6 views today

Scroll to Top