ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

บริการ

บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

บริการระบบสารสนเทศ

บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

และอุปกรณ์ต่อพ่วง

บริการตรวจสอบภาพจากระบบโทรทัศน์วงจรปิด (HCU-CCTV)

บริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(HCU e-Learning)

บริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์

ให้บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (HCU-Net) ครอบคลุมการให้บริการในด้าน

1. บริการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (HCU-Net) สำหรับใช้ประโยชน์ในการสืบค้นข้อมูลด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการใช้งานอินเตอร์เน็ต

2. บริการระบบเครือข่ายไร้สายให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3. บริการบัญชีผู้ใช้ระบบเครือข่าย HCU-Net (E-Mail, WiFi) ให้กับนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย

4. บริการระบบพื้นที่จัดทำเว็ปไซต์ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ภายใต้ Domain hcu.ac.th

5. บริการระบบการเชื่อมต่อระยะไกล (HCU-VPN) สำหรับเข้ามาใช้งานทรัพยากรสารสนเทศภายในระบบเครือข่าย HCU-Net

6. บริการติดตั้งจุดเชื่อมต่อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ HCU-Net

7. บริการให้คำปรึกษาการใช้งานระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ HCU-Net


ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการ: งานบริหารระบบเครือข่าย

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชั้น 2 ตึกอำนวยการ

โทรศัพท์: 02-312-6300 ต่อ 1115, 1482

บริการระบบสารสนเทศ

พัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย วิชาการ ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตและระบบสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการ: งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

ชั้น 2 ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตีกอำนวยการ

โทรศัพท์: 02-312-6300 ต่อ 1149

บริการซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากร ดังนี้

1. บริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของหน่วยงานต่างๆ

2. บริการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟต์แวร์อื่น ๆ

3. บริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

4. บริการตรวจเช็คและแก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น

5. บริการกู้ข้อมูล (Data Recovery) ในเบื้องต้น

6. บริการให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์

สามารถใช้ขอบริการผ่านระบบออนไลน์ได้ที่

ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการ: งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาฯ

ชั้น 1 อาคารบรรณสาร

โทรศัพท์: 02-312-6300 ต่อ 1149,1536

บริการตรวจสอบภาพจากระบบโทรทัศน์วงจรปิด (HCU-CCTV)

ครอบคลุมการให้บริการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด รวมทั้งการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งจากระบบโทรทัศน์วงจรปิด

ขั้นตอนการขอใช้บริการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด กรณีที่เป็นนักศึกษา

ติดต่อขอรับบริการได้ที่ แผนกแนะแนวและสวัสดิการ ชั้น 1 อาคารชิน โสภณพนิช

ขั้นตอนการขอใช้บริการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิด กรณีอาจารย์ บุคลากร

ติดต่อขอใช้บริการได้ที่ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ชั้น 2 ตึกอำนวยการ และได้รับอนุญาตจาก ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ขั้นตอนการขอภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งจากระบบโทรทัศน์วงจรปิด

1. ต้องมีเอกสารแจ้งความจากสถานีตำรวจ และได้รับอนุมัติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

2. ต้องนำอุปกรณ์ในการจัดเก็บข้อมูลมาเองเพื่อบันทึกข้อมูล

ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการ:

งานบริการตรวจสอบภาพจากระบบโทรทัศน์วงจรปิด (HCU-CCTV)

ชั้น 2 ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตีกอำนวยการ

***และได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

โทรศัพท์: 02-312-6300 ต่อ 1191

HCU CCTV

บริการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

บริการแนะนำการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ จัดการอบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (HCU e-Learning) แก่อาจารย์ และนักศึกษา รวมทั้งประสานงานช่วยเหลือ ผู้สอนและผู้เรียนในการใช้งานระบบจัดการเรียนการสอน (HCU e-Learning)

การเข้าใช้ระบบ HCU e-Learning

ระบบ HCU e-Learning เป็นระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ซึ่งพัฒนาโดยอาจารย์แต่ละสาขาวิชาของมหาวิทยาลัย สามารถเข้าใช้ระบบได้ที่

ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการ: แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชั้น 2 ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตึกอำนวยการ

โทรศัพท์: 02-312-6300 ต่อ 1147


copyright © 2019 – All rights reserved.

Digital for Education Center

Huachiew Chalermprakiet University

15,294 total views, 21 views today

Scroll to Top