ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การประกันคุณภาพการบริหารงานภายใน

การประกันคุณภาพการบริหารงานภายใน ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการตามนโยบายประกันคุณภาพหน่วยงานบริหารงานทั่วไป โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีตัวบ่งชี้คุณภาพร่วมและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ รวมถึงตัวบ่งชี้คุณภาพเฉพาะ เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน

  • ปีการศึกษา 2565
  • ปีการศึกษา 2564
  • ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2565

การประกันคุณภาพการบริหารงานทั่วไป

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2564ตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพร่วม (Common Indicators) ปีการศึกษา 2565

(4 ตัวบ่งชี้)


ตัวบ่งชี้คุณภาพและเกณฑ์การประเมินคุณภาพเฉพาะ (Specific Indicators) ปีการศึกษา 2565

(1 ตัวบ่งชี้)

3,999 total views, 3 views today

Scroll to Top