ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การประกันคุณภาพการบริหารงานภายใน

การประกันคุณภาพการบริหารงานภายใน ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้ดำเนินการตามนโยบายประกันคุณภาพหน่วยงานบริหารงานทั่วไป โดยมีระบบและกลไกการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มีตัวบ่งชี้คุณภาพร่วมและเกณฑ์การประเมินคุณภาพ รวมถึงตัวบ่งชี้คุณภาพเฉพาะ เพื่อเป็นการประเมินคุณภาพและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการทำงาน

2,124 total views, 3 views today

Scroll to Top