ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ประวัติความเป็นมา

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

(Digital for Education Center)

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital For Education Center) จัดตั้งตามมติสภามหาวิทยาลัยเมื่อ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 โดยการโอนภาระงานพัฒนาการจัดทำบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา และ แผนกบริการคอมพิวเตอร์ กองกลาง

มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการสนับสนุนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีการแบ่งหน่วยงานออกเป็น 3 แผนก ได้แก่

สำนักงานเลขานุการ
แผนกบริการคอมพิวเตอร์
แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

15,466 total views, 3 views today

Scroll to Top