ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แผนกบริการคอมพิวเตอร์

(Computer Service Department )

เป็นหน่วยงานบริการด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นแสวงหา พัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุน  

พันธกิจของมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แผนกบริการคอมพิวเตอร์

ติดต่อเราได้ที่ อาคารอำนวยการ ชั้น 2 โทร 02-312-6300 ต่อ 1149, 1115, 1134

งานบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (HCU-NET)

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย มีช่องสัญญาณสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตภายประเทศ (Domestic Traffic) ที่ความเร็ว 850 Mbps และช่องสัญญาณสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ตไปต่างประเทศ (Inter Traffic) ความเร็ว 600 Mbps รวมมีขนาดข่องสัญญาณอินเทอร์เน็ตรวมทั้งสิ้น 1,450 Mbps

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้เช่าวงจรสื่อสารระหว่างบางพลีกับพื้นที่ส่วนขยาย (HCU2) ที่ความเร็วช่องสัญญาณขนาด 1,000 Mbps เพื่อใช้งานผ่านระบบเครือข่ายระหว่างบางพลีกับพื้นที่ส่วนขยาย (HCU2)

สำหรับเครือข่ายไร้สาย (@HCU_Net) มีจุดให้บริการ WIFI HOTSPOT จำนวน 627 จุด รวมทั้งให้บริการ WiFi ที่ผ่านบริการของ AIS (@HCU_Wifi) จำนวน 171 จุด รวมมีจุดให้บริการ WIFI HOTSPOT จำนวน 798 จุด

งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

พัฒนาและให้บริการระบบสารสนเทศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในด้านต่างๆ ของมหาวิทยาลัย

เช่น ฐานข้อมูลงานวิจัย วิชาการ ฐานข้อมูลนักศึกษา ฐานข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต เป็นต้น

HCU CCTV

งานดูแลระบบโทรทัศน์วงจรปิด (HCU-CCTV)

ครอบคลุมการให้บริการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

รวมทั้งการบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งจากระบบโทรทัศน์วงจรปิด

งานซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

ให้บริการแก่นักศึกษา อาจารย์ และ บุคลากร ดังนี้

1. บริการซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของหน่วยงานต่างๆ

2. บริการติดตั้งซอฟท์แวร์ระบบปฏิบัติการและซอฟท์แวร์อื่น ๆ

3. บริการติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

4. บริการตรวจเช็คและแก้ไขไวรัสคอมพิวเตอร์ในเบื้องต้น

5. บริการกู้ข้อมูล (Data Recovery) ในเบื้องต้น

6. บริการให้คำปรึกษาปัญหาคอมพิวเตอร์

งานดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ให้บริการการใช้คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการ

บริการช่วยเหลือนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ที่มาใช้บริการ รวมทั้งบริการยืม-คืนครุภัณฑ์คอมพิวเตอรแก่หน่วยงานต่างๆ


copyright © 2023 - All rights reserved.

Digital for Education Center

Huachiew Chalermprakiet University

9,326 total views, 3 views today

Scroll to Top