ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา (Digital for Education Center)


วิสัยทัศน์

 พัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อให้ก้าวสู่องค์กรดิจิทัล

พันธกิจ

1. จัดหา สนับสนุน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อยกระดับความสามารถในการเรียน การสอน การวิจัย

การปฏิบัติงาน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการสนับสนุนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

2. เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

3. เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและให้บริการวิชาการ


copyright © 2023 - All rights reserved.

Digital for Education Center

Huachiew Chalermprakiet University

7,379 total views, 3 views today

Scroll to Top