ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

ใช้งาน OneDrive for Business เพื่อการจัดเก็บข้อมูล

Download & Install Office365

การดาวน์โหลดโปรแกรม Office365 สำหรับติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์

Download & Install Software Microsoft for Education from AZURE

การดาวน์โหลดโปรแกรม Microsoft เพื่อการศึกษา

การแจ้งซ่อมออนไลน์

  1. แจ้งซ่อมซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ออนไลน์

2 ดาวน์โหลดและติดตั้งโปรแกรม AnyDesk

3 เจ้าหน้าที่ได้รับมอบหมายงานและติดต่อกลับเพื่อขอ AnyDesk ID

การใช้ VPN เพื่อใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยฯ

ประกาศ เรื่อง นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิด

เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580)

โดย ดร. ฐิติมา ธรรมบำรุง ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนออนไลน์อย่างมีคุณภาพ

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร

โดย อ. กรณ์กรวี ช่างคิด เรื่อง "การทำ Infographic"

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร

โดย อ. นุ้ย ดร. ปทุมมา บำเพ็ญทาน อาจารย์ประจำคณะนิเทศศาสตร์

เรื่อง "การทำ Story Board และการเตรียมตัวถ่าย Clip VDO"

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 ห้องบรรยายพิเศษ 2 (ห้องสื่อประสม) อาคารบรรณสาร


copyright © 2023 - All rights reserved.

Digital for Education Center

Huachiew Chalermprakiet University

14,850 total views, 3 views today

Scroll to Top