ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-learning)

ครอบคลุมงานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-learning

ของแต่ละวิชาที่มีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย

ประกอบด้วย

งานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  • งานบริหารจัดการระบบการเรียนการสอนออนไลน์

(HCU e-Learning)

  • งานบริหารจัดการข้อมูลของผู้เรียนผู้สอน โครงสร้าง เนื้อหา หลักสูตร และข้อสอบ รวมทั้งการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลผู้เรียน
  • งานส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
  • งานอบรมการใช้งานระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (HCU e-Learning) แก่อาจารย์ และนักศึกษา
  • ประสานงานช่วยเหลือผู้สอนและผู้เรียนในการใช้งาน ระบบจัดการเรียนการสอน ( HCU e-Learning )

งานคลินิกสื่อดิจิทัล

สนับสนุนการจัดทำสื่อการเรียนการสอนโดยให้บริการในเรื่องของการจัดอบรมการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ งานสนับสนุน ช่วยเหลือ ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ของอาจารย์

ติดต่อสอบถามและขอใช้บริการ:

แผนกผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชั้น 2 ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตึกอำนวยการ

โทรศัพท์: 02-312-6300 (1147)


copyright © 2023 - All rights reserved.

Digital for Education Center

Huachiew Chalermprakiet University

9,010 total views, 3 views today

Scroll to Top