ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

สำนักงานเลขานุการ

Secretary of Digital for Education Center

บริหารจัดการงานด้านสารบรรณและ

งานธุรการของศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ได้แก่

  • งานสารบรรณของศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา
  • งานงบประมาณ
  • งานประกันคุณภาพ
  • งานจัดทำแผนงานต่างๆ เช่น แผนปฏิบัติงานประจำปี แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้ แผนพัฒนาบุคลากร
  • งานกิจกรรม 7ส


ติดต่อสอบถาม:

สำนักงานเลขานุการ

ชั้น 2 ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ตึกอำนวยการ

โทรศัพท์ : 02-312-6300 (1114, 1149)

e-mail : hcudigital@gmail.com


copyright © 2023 - All rights reserved.

Digital for Education Center

Huachiew Chalermprakiet University

5,536 total views, 3 views today

Scroll to Top