ไทย | EN | CH ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา Digital for Education Center

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเน้นให้การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเป็นวัฒนธรรมขององค์กร มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

โดยมีกิจกรรมตามปีการศึกษา ดังนี้

กิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562


แผนปฏิบัติงานการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา 2562


รายงานการประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม


สรุปผลการดำเนินงานการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2562

486 total views, 3 views today

Scroll to Top