ไทย | EN | CH Digital for Education HCU ดิจิทัล หัวเฉียว อีเลินนิ่ง elearning

About

ประวัติความเป็นมาของศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์ของศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

โครงสร้างหน่วยงาน ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา

Executive Committee

คณะกรรมการบริหาร ศูนย์ดิจิทัลเพื่อการศึกษา


copyright © 2023 - All rights reserved.

Digital for Education Center

Huachiew Chalermprakiet University

2,216 total views, 3 views today

Scroll to Top